Suure-Jaani Kultuurimaja > Põhimäärus

PõhimäärusKINNITATUD
Suure-Jaani Vallavolikogu
24.11.2011 määrusega nr 66

https://www.riigiteataja.ee/akt/431122012057

Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 34 ja muuseumiseaduse paragrahvi 6 lõike 1 alusel.


1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Kultuurimaja nimi

Kultuurimaja täielik nimetus on Suure-Jaani Kultuurimaja (edaspidi kultuurimaja). Ametlik lühend puudub.

§ 2. Kultuurimaja asukoht ja aadress

(1) Kultuurimaja asub Viljandimaal Suure-Jaani vallas Suure-Jaani linnas aadressil Ilmatari tn 9, sihtnumber 71503.
(2) Kultuurimaja koosseisus on struktuuriüksusena Heliloojate Kappide Majamuuseum, mis asub Suure-Jaani linnas aadressil Tallinna tn 30, sihtnumber 71502.

§ 3. Kultuurimaja õiguslik seisund

(1) Kultuurimaja on Suure-Jaani valla asutus, mille asutamise, muutmise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu.
(2) Kultuurimaja kõrgemalseisev asutus on Suure-Jaani Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
(3) Kultuurimaja tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik.
(4) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, muuseumiseadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Eelarve

Kultuurimajal on Suure-Jaani valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

§ 5. Asjaajamise alused

(1) Kultuurimaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.
(2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurimaja asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.
(3) Kultuurimaja asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab kultuurimaja direktor käskkirjaga.

§ 6. Kultuurimaja sümboolika

(1) Kultuurimajal võib kasutusel olla oma sümboolika.
(2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurimaja direktor käskkirjaga.

§ 7. Haldusmenetlus

Kultuurimaja tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.


2. peatükk
KULTUURIMAJA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

§ 8. Tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

(1) Kultuurimaja eesmärk on rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada ja arendada rahvakultuuri, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.
(2) Kultuurimajas tegutsevad huviringid.
(3) Huviringid moodustatakse lähtuvalt elanike huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest.
(4) Huviringid määrab kultuurimaja direktor käskkirjaga ning sõlmib huviringi juhiga lepingu.
(5) Kultuurimaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid ja müüa meeneid. Kultuurimajal on õigus võtta tasu ürituste (kontserdid, etendused, konverentsid, koosolekud, tähtpäevad, esitlus- ja reklaamüritused, nõupidamised jms) korraldamise ja üritustel teenindamise eest, asutuse ruumide kasutusele andmisel garderoobiteenuse ning valgus- ja helitehnika teenuse osutamise eest. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab Suure-Jaani Vallavalitsus.
(6) Kultuurimajal on õigus osaleda kultuurialaste organisatsioonide ja liitude tegevuses.

§ 9. Kultuurimaja ülesanded

(1) Kultuurimaja ülesanded on:
1) rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamise ning rahvakultuuri traditsioonide jätkamisega tegelemine;
2) kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
3) taidluse ning huvi- ja seltsitegevuse korraldamine, loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks võimaluste pakkumine;
4) elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabahariduslike koolituste, kursuste ja õpiringide tegevuse korraldamine;
5) kultuurialaste päevade, festivalide ja näituste korraldamine;
6) paikkonna kultuurielu edendamiseks teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega koostöö tegemine ja valla esindusürituste korraldamisele kaasaaitamine;
7) avalikkuse teavitamine kultuurimajas toimuvatest sündmustest afi¨¨ide, veebilehtede, e-posti ja meedia kaudu;
8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
9) kino- ja videofilmide demonstreerimise võimaldamine;
10) laste, noorte ja täiskasvanute vaba aja kultuurilis-meelelahutusliku veetmise korraldamine;
11) professionaalse kunsti vahendamine;
12) Joosep Kapp´st põlvnevate heliloojate tegevusega seotud materjalide kogumine, säilitamine ja eksponeerimine;
13) kogutud museaalide arvelevõtmine ja säilitamine Eesti Vabariigis kehtestatud nõuete kohaselt;
14) Suure-Jaani ajalooga seotud mälestuste, esemete, fotode jms kogumine, säilitamine ja eksponeerimine;
15) heli- ja valgustehnika teenuse pakkumine.
16) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
17) konverentsi- ja kultuuriteenuste pakkumine.
(2) Kultuurimaja valitseb Suure-Jaani laululava, Suure-Jaani Kultuurimaja hoonet, Heliloojate Kappide Majamuuseumi hoonet ja hoiab korras hoonete ümbruse.
(3) Ülesannete täitmiseks võib kultuurimaja esindaja tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.
(4) Kultuurimajal on õigus tema valduses olevaid hooneid ja ruume vastavalt Suure-Jaani valla vara valitsemise korras sätestatule kasutusele anda ning sõlmida kasutuslepinguid.


3. peatükk
KULTUURIMAJA JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 10. Kultuurimaja tegevuse korraldamine

(1) Kultuurimaja tegevust juhib ja korraldab kultuurimaja direktor (edaspidi direktor).
(2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu Suure-Jaani vallavanem.

§ 11. Direktor

(1) Direktor vastutab kultuurimaja üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti kultuurimajale kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.
(2) Direktor kindlustab kultuurimaja tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd vallavalitsuse haridus- ja kultuurinõunikuga.
(3) Direktor:
1) esindab kultuurimaja ja omab tööandja õigusi, annab asutuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju ning sõlmib lepinguid;
2) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud;
4) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
5) korraldab kultuurimaja asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
6) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest kultuurimaja majandus- ja finantstegevust, esitab Suure-Jaani Vallavalitsusele kultuurimaja eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;
7) tagab kultuurimaja tegevuse ja ülevaatlike materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika), kinnitab asutuse arengusuunad ja asutuse tegevuskava igaks aastaks, koostab kultuurimaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurimaja põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks Suure-Jaani valla omavalitsusorganitele;
8) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
9) esitab kultuurimaja tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
10) teeb Suure-Jaani Vallavalitsusele ettepanekuid kultuurimaja töö paremaks korraldamiseks;
11) on aruandekohustuslik Suure-Jaani Vallavalitsuse ja Suure-Jaani Vallavolikogu ees;
12) tagab oma äraolekul sisemise töökorraldusega asutuse juhtimise;
13) täidab ja lahendab muid ühekordseid tööga seotud ülesandeid.
§ 12. Kultuurimaja töötajad

(1) Kultuurimaja töötajateks on loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.
(2) Kultuurimaja töötajate koosseisu kinnitab kultuurimaja direktor käskkirjaga.
(3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud direktor vastavalt tööõigust reguleerivatele õigusaktidele.

4. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 13. Kultuurimaja vara

(1) Kultuurimaja kasutuses oleva vara moodustavad talle Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra alusel Suure-Jaani vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt kultuurimajale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.
(2) Kultuurimaja valduses olev vara on Suure-Jaani valla omand.
(3) Kultuurimaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Suure-Jaani Vallavolikogu kehtestatud valla vara valitsemise korra alusel.

§ 14. Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

(1) Kultuurimaja eelarve tuludeks on:
1) eraldised Suure-Jaani valla eelarvest;
2) eraldised riigieelarvest;
3) eraldised ja annetused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
4) maksed kultuurimaja tasulistelt teenustelt;
5) ürituste piletitulu.
(2) Kultuurimaja finantstegevust juhib kultuurimaja direktor. Kultuurimaja raamatupidamist peetakse tsentraalselt Suure-Jaani vallavalitsuse kaudu.

§ 15. Aruandlus

Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, kultuuriministri ning Suure-Jaani Vallavolikogu ja Suure-Jaani Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 16. Järelevalve

(1) Teenistuslikku järelevalvet kultuurimaja ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Suure-Jaani Vallavalitsus.
(2) Kultuurimaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Suure-Jaani Vallavolikogu revisjonikomisjon.
(3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama määratud tähtajaks.

5. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 17. Kultuurimaja ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kultuurimaja ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Suure-Jaani Vallavolikogu ja korraldab Suure-Jaani Vallavalitsus seaduses sätestatud korras.
(2) Kultuurimaja ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kultuurimaja ühinemises või jagunemises. Kultuurimaja ühineb või jaguneb järgmiselt:
1) kultuurimaja ühendatakse teise kultuuri- või rahvamajaga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus kultuuri- või rahvamaja;
2) kultuurimaja liidetakse teise kultuuri- või rahvamajaga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
3) kultuurimaja jaotatakse vähemalt kaheks kultuuri- või rahvamajaks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.
(3) Kultuurimaja ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.
(4) Kultuurimaja tegevus lõpetatakse:
1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
2) kui kultuurimaja ei ole võimalik finantseerida;
3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.


6. peatükk
LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Kultuurimaja põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

(1) Kultuurimaja põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu.
(2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja haridus- ja kultuurinõunik või kultuurimaja direktor.

§ 19. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2012.