Põhimäärus


Kinnitatud
Põhja-Sakala Vallavolikogu määrusega 27. veebruar 2020 nr 90

Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus


Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED

§ 1. Üldsätted

(1) Suure-Jaani Kultuurimaja (edaspidi kultuurimaja) on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(2) Kultuurimaja juriidiline aadress on Ilmatari tn 9, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71503 Viljandi maakond.

(3) Kultuurimaja koosseisu kuulub struktuuriüksusena Heliloojate Kappide Majamuuseum aadressil Tallinna tn 30, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, 71502 Viljandi maakond.

(4) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Põhja-Sakala valla (edaspidi vald) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(5) Kultuurimaja tegevust koordineerib vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.

§ 2. Kultuurimaja sümboolika

(1) Kultuurimaja võib kasutada valla sümboolikat või luua oma nimetusega sümboolika.

(2) Kultuurimaja oma sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurimaja direktor (edaspidi direktor) käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist vallavalitsusega.

 

2. peatükk KULTUURIMAJA TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 3. Kultuurimaja tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

(1) Kultuurimaja tegevuse eesmärk on luua elanikele vaba aja veetmise võimalusi, koordineerida kultuuri- ja huvitegevust, rahuldada elanike kultuuri-, isetegevus-, teabe- ja meelelahutusvajadusi, säilitada ja arendada rahvakultuuri, korraldada autorite loomingu avalikke esitusi ning kontserte, etendusi ja näitusi.

(2) Kultuurimaja korraldab ülesannete täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

(3) Huviringide tegevuse lepib direktor kokku huviringide juhendajatega igaks hooajaks.

Huviringi juhendajaga sõlmitakse leping.

(4) Kultuurimaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid ning müüa meeneid. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 4. Kultuurimaja ülesanded

(1) Kultuurimaja ülesanded on:

1) rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja edendamine;

2) elanike erinevatele vanusegruppidele suunatud aktiivse kultuuri- ja seltsielu, sündmuste ning võimalikult mitmekesise huvitegevuse järjepidev korraldamine (s.h huviringid);

3) professionaalse ja isetegevusliku kunsti ja kultuuri (s.h filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti) eksponeerimine ja vahendamine avalikkusele;

4) valla, maakondlike ja vabariiklike sündmuste korraldamisele kaasaaitamine;

5) piirkonnas asuvate kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja ühendustega koostöö tegemine;

6) mitmekülgse õppe ja enesetäiendamise võimaluse pakkumine;

7) kultuurimajas toimuvatest sündmustest ja tegevustest erinevate kanalite (plakatite, veebilehtede, meedia jne) kaudu kajastamine ja avalikkuse informeerimine;

8) erinevate kultuuriühenduste koostöös osalemine;

9) kultuurisidemete loomine ja arendamine;

10) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

(2) Järjepidevaks funktsioneerimiseks tagab kultuurimaja oma haldusalasse jäävate ruumide, territooriumi, vahendite ja rajatiste hoolduse ja korrashoiu ning selleks vajaliku varustatuse, leides omakorda võimalusi uuendusteks ja täiendusteks.

(3) Ülesannete täitmiseks võib direktor tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.

3. peatükk KULTUURIMAJA JUHTIMINE 

§ 5. Kultuurimaja juhtimise korraldus

(1) Kultuurimaja tööd juhib ja korraldab kultuurimaja direktor.

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korra alusel.

(3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 6. Direktor

Direktor:

1) esindab kultuurimaja ja tegutseb kultuurimaja nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

2) tagab kultuurimaja põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust kultuurimaja üldseisundi, rahaliste vahendite ja kultuurimaja kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;

3) tagab kultuurimaja tulemusliku ja häireteta töö;

4) algatab või osaleb kultuurimaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja kultuurimaja põhimääruse eelnõu koostamisel, täiendamisel või muutmisel ning esitab need vastuvõtmiseks, kinnitamiseks või kehtestamiseks vallavalitsusele ja vallavolikogule;

5) koostab kultuurimaja eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest, esitab vajadusel muudatusettepanekuid vallavalitsusele eelarve muutmiseks ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest kultuurimaja majandus- ja finantstegevust;

6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid kultuurimaja töötajatega, kinnitab käskkirjaga ametijuhendid ning kohaldab ergutusi ja hoiatusi;

7) sõlmib kultuurimaja töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;

8) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise;

9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;

10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurimaja töö paremaks korraldamiseks;

11) otsib eelarvevälise rahastamise taotlemise võimalusi ürituste korraldamiseks või vahendite (inventari) soetamiseks sihtprogrammidest, fondidest jne;

12) täidab muid kultuurimaja tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 7. Kultuurimaja töötajad

(1) Kultuurimaja töötajateks on loomingulised, tehnilised ja teised töötajad.

(2) Kultuurimaja töötajate koosseisu ja palgaastmed kinnitab direktor käskkirjaga kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

4. peatükk VARA, VAHENDID JA FINANTSEERIMINE 

§ 8. Kultuurimaja vara

(1) Kultuurimaja vara on talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

(2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud korras.

(3) Kultuurimaja tagab oma vara ja talle teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt valdusesse ja kasutusesse antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

§ 9. Kultuurimaja rahalised vahendid ja finantseerimine

(1) Kultuurimajal on oma eelarve valla eelarves, mille kinnitab vallavolikogu ja täitmist kontrollib vallavalitsus.

(2) Kultuurimaja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

(3) Kultuurimaja finantseeritakse valla eelarvest, riigieelarvest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, toetustest, annetustest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

5. peatükk ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 10. Kontroll, järelevalve ja aruandlus

(1) Järelevalvet kultuurimaja tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

(2) Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 11. Kultuurimaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kultuurimaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab ning tema põhimääruse muutmise või uue põhimääruse kinnitab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Vallavalitsus teavitab kultuurimaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi ja kultuurimaja töötajaid õigusaktides sätestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12. Rakendussätted

(1) Suure-Jaani Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 66 „Suure-Jaani Kultuurimaja põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.